ธนาคารออมสินออก “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท

ธนาคารออมสินออก “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักประกัน สมัครสมาชิกภายใน 31 มกราคม 66

ธนาคารออมสิน

ตอนวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 65 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน บอกว่า

ตามที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จัดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้จะต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน แบ่งการจัดงานเป็น 2 ระยะ โดยช่วงแรกได้เปิดโอกาสทางเจรจาแก้ไขหนี้ออนไลน์ เพื่อให้บริการลูกหนี้ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์โควิด-19 รวมทั้งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร โดยการผนึกกำลังของกระทรวงการคลัง ธปท. รวมทั้งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) ร่วมมือกันจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี รวมทั้งจังหวัดสงขลา เป็นลำดับ

ทั้งนี้งานมหกรรมฯ แต่ละครั้งจะมีสถาบันการเงินฯ หมุนเวียนกันรับหน้าที่ผู้จัดงานหลัก จนกระทั่งครบทั้งยัง 5 ครั้ง ภายในเดือน มกราคม ปี 66 สำหรับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ ทางธนาคารออมสินได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้จัดงานหลัก ระบุจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เดือนพฤศจิกายน 65 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

โดยธนาคารพร้อมด้วยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ได้พร้อมใจกันเสนอมาตรการแก้ไขหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินฯ แต่ละแห่ง ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ

นอกจากนั้น ทุกสถาบันการเงินฯ ยังพร้อมใจกันขนโปรโมชันสินเชื่อ

ข้อแม้พิเศษสุด เพื่อเป็นแหล่งเงินเติมทุนให้กับลูกค้ารายย่อยรวมทั้ง SMEs รวมถึงสินค้าเงินฝากเพื่อสนับสนุนการออมด้วยสิทธิพิเศษจูงใจ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ไม่ต้องมีหลักประกัน รวมทั้งเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด 9% จากธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0% อีกด้วย

เวลาเดียวกันธนาคารออมสินยังได้ออก สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม พร้อมเติมเงินใหม่ด้านในงานดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย โดยมีเนื้อหาดังนี้

– ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

– เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

– 20,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

– ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้

สินเชื่อแก้หนี้